Obcina Zagorje ob Savi
Kontaktirajte nas
Pojdi na prvo stran
Krajevna skupnost Tirna: Projekt RSTARS

razvoj-podezelja.JPGPROJEKT JE SOFINANCIRAN S STRANI EVROPSKE UNIJE.
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
www.program-podezelja.si
http://www.eu-skladi.si/


___________________________________________________________________________

PREDSTAVITEV OPERACIJE (PROJEKTA)
Naziv operacije: REVITALIZACIJA OBJEKTA VAŠKE ŠOLE V TIRNI IN AKTIVIZACIJA MLADIH, ŽENSK IN MEDGENERACIJSKE SKUPINE KOT RANLJIVE SKUPINE NA VASI


Nosilec operacije: Krajevna skupnost Tirna, Tirna 16,1410 Zagorje ob Savi

Sodelujoči partnerji:
- Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
- Športno društvo Tirna, Tirna 18, 1410 Zagorje ob Savi
- Branko Juvan s.p. obdelava kamna, Tirna 32, 1410 Zagorje ob Savi
- Medgeneracijsko društvo Srečno Zagorje, Izlake 3, 1411 Izlake

Projektno obdobje:   od 1.3.2018 do 31.12.2018

Vrednost operacije:    57.352,44 €

Vrednost sofinanciranja:     EKSRP – 35.055,28 €

Opis in namen operacije:
V krajevni skupnosti Tirna je bila leta 1960 zgrajena osnovna šola, v kateri je potekal pouk do leta 1977. Po daljšem obdobju, ko je bila prazna šola, ki je sicer v lasti občine Zagorje ob Savi, je bila predana v uporabo PGD Tirna, ki  objekt uporablja, skupno s športnim društvom Tirna. Lokacija objekta na vhodu v vas Tirna in igrišče z gasilskim poligonom daje odlične možnosti za revitalizacijo objekta in vključitev mladih, športnikov, kmečkih žena in medgeneracijske skupine  in s tem zagotovitve pogojev za delo navedenih skupin. Prav tako želimo z revitalizacijo navedenega objekta omogočiti ne le pogoje za delo ranljivih skupin, ampak tudi aktivno vključenost le-teh v posamezne aktivnosti, ki bodo potekale v sklopu same operacije. V okviru same operacije se bo s prenovo in nadgradnjo obstoječe infrastrukture in preureditve prostorov v stari osnovni šoli, omogočilo aktivno druženje več generacij (ne le ranljivih skupin) in izvedbo različnih dogodkov. Z oblikovanjem in izvajanjem različnih programov se bo izboljšala kvaliteta življenja vaščanov KS Tirna, kot tudi gostujočih lokalnih ljudi.
Z  operacijo  revitalizacije objekta želimo  urediti sodobno kuhinjo, ki bo omogočala MD Srečno, Medgeneracijski skupini Dišeči Volčin in Aktivu kmečkih žena praktično delo pri pripravi in peki  dobrot iz Tirne, ki se bodo lahko v okviru ponudbe našega podeželja tudi tržile (v času trajnosti operacije in po izteku le-te).  V okviru njihovega prispevka (vloge) v sami operaciji se bo 1 x letno izvajala tudi delavnica, pri kateri se bo vršil praktični prikaz priprave in peke dobrot iz Tirne, ki bo imela poleg izobraževalne in poučevalne note tudi pridih promocijskega in družabnega značaja. Delavnice bodo namenjene predvsem ženskam na podeželju in v urbanih okoljih. Po zaključku same delavnice bodo namreč udeleženci pripravljene jedi tudi degustirali. Rezultat same aktivnosti pa bo tudi priprava tiskanega gradiva z recepti za pripravo dobrot iz Tirne.  V sled temu se bo na ta način omogočila sinergija oz. nadgradnja s projektom KS Tirna iz prejšnjega programskega obdobja – sušilnica sadja, saj bodo pripravljene dobrote iz Tirne tudi del kulinarične ponudbe naše KS. Naslednji sklop predstavlja ureditev  moških in ženskih sanitarij s kopalnicama, ki bosta omogočala delo športnega društva Tirna. V okviru tega športnega društva (tudi ob zagotovitve ustreznih sanitarij in pa prenovljenega prostora) se bo 2 x letno odvijala telovadba(delavnica) oz. razgibavanje, ki bo namenjena ljudem z omejitvami- npr. hrbteničarji. Adaptacija in ureditev klubske sobe z internetnim pristopom, ki bo omogočil strokovna, izobraževalna  in družabna srečanja ter dostop do svetovnega spleta, pa bo zagotovila  osrednjo informacijsko točko in strokovno ter družabno stičišče življenja na podeželju, oziroma  v vasi Tirna in s tem aktivno vključevanje različnih skupin v socialno življenje.  V okviru te prenove se bo 1 x letno izvedla delavnica za starejše (nad 65 let) in ženske na podeželju z namenom seznanitev z osnovno uporabno računalnika (zagotovitev računalniške pismenosti) in uporabo svetovnega spleta. To delavnico bodo izvajali mladi krajani (od 15-29 let), ki računalnik in svetovni splet uporabljalo dnevno.
Sanacija obstoječe neustrezne greznice in ureditev  biološke čistilne naprave, pa objekt ekološko sanira in vključi v ohranjanje čistega okolja. 

Cilji operacije:
Sama operacija ima tako dolgoročne (strateške) cilje kot kratkoročne cilje.

DOLGOROČNI CILJI:
- Revitalizacija objekta stare vaške šole v Tirni v smislu ureditve prostora za medgeneracijsko druženje in izvedbo različnih programov ter dogodkov;
- Aktivizacija mladih, žensk in drugih medgeneracijskih skupin (predvsem vaščanov KS Tirna) preko različnih aktivnosti, ki se bodo izvajale v prenovljenih prostorih (aktivno vključevanje vaščanov v dogajanje KS);

KRATKOROČNI CILJI:
- Zagotovitev ustrezne opreme za izvedbo različnih aktivnosti in možnosti aktivnega preživljanje prostega časa in druženja v prenovljenem prostoru (npr. svetovni splet);
- Izvedba delavnic na temo praktičnega prikaza priprave in peke dobrot iz Tirne (1 x letno v vseh treh zasavskih občinah, izvedba tudi 1 x letno v času trajnosti operacije, torej 15 delavnic v času izvedbe in trajnosti);
- Izdelava tiskanega materiala z recepti za pripravo dobrot iz Tirne;
- Izvedba vadb oziroma telovadbe za ljudi z omejitvami- npr. hrbteničarji (izvedba vadb 2 x letno v vseh treh zasavskih občinah tako v času izvedbe kot tudi trajnosti, skupno to pomeni 30 delavnic v času izvedbe in trajnosti);
- Izvedba delavnice glede osnovne uporabe računalnika (krepitev in vzpodbujanje računalniške pismenosti med starejšimi) in pa uporabe svetovnega spleta. – izvedbe teh delavnic 1 x letno v vseh treh občinah, tako v času izvedbe kot trajnosti operacije, kar pomeni za čas izvedbe in trajnosti 15 delavnic);
- Izdelava promocijskega materiala z opisom delovanja MD Srečno, Zagorje, Medgeneracijske skupine Dišeči volčin, Aktiva kmečkih žena in Športnega društva Tirna. V opisu bo opredeljen sinergijski učinek z že izvedenim projektom obnove sušilnic sadja kot etnološkega spomenika iz predhodnega obdobja in predstavljena turistična ponudba naše krajevne skupnosti. Izdelano bo 200 kosov tega promocijskega materiala;
- Izvedba svečane otvoritve, na katero bo vabljeno cca. 100 krajanov in 50 gostov. V ta namen bo izdelanih 150 vabil. Na sami otvoritvi bo predstavljena operacija, ki je predmet prijave na JP, svečana otvoritev revitaliziranega objekta, prav tako pa bo navedeni dogodke družabnega značaja (pogostitev).

Pričakovani rezultati operacije so:
Glavni rezultat operacije je revitalizacija stare vaške šole v Tirni in prenove le-te v objekt, ki bo omogočal medgeneracijsko druženje vaščanov, aktivno delo različnih skupin, vključenost različnih ranljivih skupin v aktivnosti, ki se bodo odvijale v tem prenovljenem objektu, predvsem pa prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa in socialno vključenost krajanov KS Tirna.

Ostali rezultati operacije:
-vzpostavljeno partnerstvo med KS Tirna, Občino Zagorje ob Savi, MD Srečno Zagorje, Medgeneracijsko skupino Dišeči Volčin, Športnim društvom Tirna in podjetjem Brane Juvan s.p.;
- ureditev klubske sobe, računalniškega kotička, kuhinje ter sanitarij;
- izvedena 1 delavnica/letno na temo prikaza priprave in peke dobrot iz Tirne (izvedba tako v KS Tirna kot tudi v KS obeh sosednjih občin); delavnice se bodo izvajale tako v času izvedbe operacije, kot tudi v času trajnosti;
- izdelava knjižice z recepti za dobrote iz Tirne;
- izvedba 2 x letno telovadbe(delavnice) za ljudi z omejitvami (npr. hrbteničarje),  ki se bo izvajala tudi v sosednjih občinah; izvedba po potekala tako v času izvedbe kot tudi v času trajnosti:
- 1 x letno izvedba delavnice na temo osnovne uporabe računalnika in svetovnega spleta ki se bo izvajala v času izvedbe kot tudi v času trajnosti v revitaliziranem objektu stare vaške šole;
- izdelava 200 kosov promocijskega materiala z opisom delovanja MD Srečno, Medgeneracijske skupine Dišeči volčin, Aktiva kmečkih žena in Športnega društva Tirna. V opisu bo opredeljen sinergijski učinek z že izvedenim projektom obnove sušilnic sadja kot etnološkega spomenika iz predhodnega obdobja in predstavljena turistična ponudba naše krajevne skupnosti;
- izboljšanje kvalitete življenja vaščanov KS Tirna preko ureditve pogojev za aktivno delovanje medgeneracijskih in drugih zasavskih skupnosti (medgeneracijsko druženje vaščanov, aktivno delo različnih skupin, vključenost različnih ranljivih skupin v aktivnosti, ki se bodo odvijale v tem prenovljenem objektu, predvsem za kvalitetno preživljanje prostega časa in socialno vključenost krajanov KS Tirna);
- operacija bo prispevala k sociološkemu in družabnemu vidiku vključevanja različnih ranljivih skupin (mladi, starejši nad 65 let, ženske na podeželju in v urbanih okoljih, ljudje z omejitvami), hkrati (preko raznih delavnic) tudi medgeneracijskemu druženju in povezovanju ter prenašanju znanj in izkušenj, z vključevanjem sodobnih tehnologij (delavnica na temo osnovne uporabe računalnika in svetovanega spleta).

Aktivnosti operacije:
V sklopu same operacije, ki je enofazna, se bodo izvajale naslednje aktivnosti:
1. Javna predstavitev operacije.
2. Prenova objekta vaške šole v Tirni.
3. Delavnica na temo prikaza in peke dobrot iz Tirne.
4. Izdelava knjižice z recepti dobrot iz Tirne.
5. Vadbe (delavnice) za ljudi z omejitvami.
6. Delavnica na temo računalniškega opismevanja.
7. Promocija in obveščanje javnosti.
8. Zaključna prireditev/dogodek.